Algemene voorwaarden

 1. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen tenzij een andere vervaldatum is vermeld op de factuur. In geval van te late betaling, behoudt E-xperience zich het recht haar verrichtingen op te schorten tot de betaling geregeld is. Bij gebrek aan betaling van de factuur op vervaldag, brengt dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 10% per jaar mee. Bovendien brengt dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% met zich mee en worden alle betaalbare facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. De vergoeding zal een minimum van 50,00 € bedragen.

 2. Wanneer E-xperience ten gevolge van overmacht, niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt hij het recht de overeenkomst te beëindigen zonder dat er enige schadevergoeding verschuldigd is.\ Bij bestelling waarbij levertermijnen schriftelijk kenbaar zijn gemaakt en beide partijen hiermee akkoord zijn gegaan, begint de termijn te lopen vanaf de eerste werkdag volgend op het volledig ontvangen van alle aan te leveren materialen.

 3. Bij laattijdige levering van teksten, tekeningen of gelijkaardig door de opdrachtgever, waardoor het werk vertraging oploopt, wordt alle verdere verantwoordelijkheid door E-xperience afgewezen. Dit is eveneens het geval bij onderbrekingen voor wijzigingen.

 4. In geval van annulatie van de, voor of tijdens uitvoering van de opdracht, is de opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 50% van de waarde van de bestelling, evenals vergoeding van alle kosten van de voorraad die is aangekocht en die nodig is voor de uitvoering van het gehele werk te verrekenen.

 5. Klachten en betwistingen betreffende de kwaliteit van de goederen of prestaties of van de facturen moeten aan E-xperience worden gemeld, per gemotiveerd aangetekend schrijven, op straffe van verval, uiterlijk binnen vijftien dagen vanaf de dag van de levering of de laatste dag van de dienstenprestatie.

 6. Wat wordt geleverd door E-xperience is onderworpen aan de wetten op de auteursrechten, zowel wat het beeld als wat de materiële drager betreft en kunnen niet afgestaan worden aan derden, behoudens schriftelijke toestemming van het agentschap. Auteursrechten, zijn nooit inbegrepen in de geleverde ontwerpen. Door E-xperience ontworpen modellen, lay-outs, schetsen, en dergelijke, blijven dan ook haar eigendom. De opdrachtgever kan er voor of na levering van het werk de overdracht niet eisen computerbestanden of wat ook gemaakt op bestelling van de opdrachtgever blijven ook materieel eigendom van E-xperience. De opdrachtgever kan de afgifte ervan niet eisen. Het recht tot reproductie of "copyright" van wat wordt geleverd door E-xperience is begrensd tot de opdrachtgever zelf en tot het specifiek gebruik, reproductie of publicatie waarvoor de opdracht werd gegeven met uitsluiting van het recht op wijziging of aanpassing . Het wordt slechts afgestaan of overgedragen mits betaling van de overeengekomen prijs bepaald in functie van de aard van het gebruik.De exclusiviteit van wat wordt geleverd wordt door E-xperience niet gewaarborgd behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst.

 7. Een opdrachtgever die E-xperience verzoekt een proef, model, ontwerp, tekst of welk voorbereidend werk ook te leveren, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, verbindt er zich toe nadien de bestelling aan E-xperience toe te vertrouwen of hem voor het geleverde werk te vergoeden

 8. De leveringstermijnen zijn slechts indicatief en vertraging in levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op de ontbinding van de overeenkomst.

 9. De opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor inbreuken op wettelijke bepalingen inzake auteursrechten, reproductie, artistieke of industrieel eigendom, oneerlijke concurrentie, beschermde producten en dergelijke, wanneer hij een bestelling doorgeeft. Hij vrijwaart E-xperience uitdrukkelijk van alle financiële of gerechtelijke gevolgen die hieruit zouden voortspruiten.

 10. Diegene die opdracht geeft tot (re)productie van logos, gedeponeerde merken, merknamen e.d. wordt verondersteld hiertoe gemachtigd te zijn en over de nodige toelatingen te beschikken. Alle verantwoordelijkheid, royalties, toelatingen enz. zijn ten alle tijden voor rekening van de opdrachtgever.

 11. Duur van de hosting/domeinnaam overeenkomst, opzegging en ontbinding: Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van 1 jaar. Na afloop van deze termijn zal de overeenkomst stilzwijgend worden verlengd voor periodes van telkens 1 jaar. De overeenkomst kan door een van beide partijen per aangetekend schrijven met bewijs van ontvangst tegen het einde van de looptijd van de overeenkomst worden opgezegd met een opzegtermijn van 3 maanden.